Call us on 085-489-1204

Monthly Archives: April 2020

ต้นกำเนิดของ พจนานุกรม (Dictionary)

พจนานุกรม เป็นหนังสือที่รวมรวบชุดของคำในภาษาใดภาษาหนึ่งหรือมากกว่านั้น มันถูกคิดค้นเมื่อนานมาแล้วกว่าพันปีเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรวมความหมายของคำศัพท์ ส่วนใหญ่มักจัดเรียงตามตัวอักษร ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคำจำกัดความการใช้ การออกเสียง การแปลความหมาย ฯลฯ พจนานุกรมที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักคือแท็บเล็ตอักษรอัคคาเดียนที่มีคำศัพท์สองภาษาคือ Sumerian – Akkadian ถูกค้นพบในประเทศซีเรียและลงวันที่ไว้เมื่อประมาณ 2,400 ปีก่อนคริสตศักราช หรือช่วงต้นสหัสวรรษที่ 2 ก่อนคริสตศักราช อีกเล่มหนึ่งคือพจนานุกรมภาษาจีน ‘Erya’ ในคริสตศักราชศตวรรษที่ 3 เป็นพจนานุกรมโบราณที่ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาเดียวที่ยังคงเหลือรอดอยู่ในปัจจุบัน Philitas of Cos (มีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตศักราช) ได้เป็นผู้บุกเบิกในการเขียนคำศัพท์ที่ไม่เป็นค่อยถูกใช้กัน ซึ่งเป็นการแปลความหมายของคำที่พบเห็นได้ยากตามวรรณกรรม คำจากภาษาท้องถิ่น และข้อคำศัพท์ที่ใช้ทางเทคนิค พจนานุกรมสันสกฤตเล่มแรก ‘อมรโกศ’ เขียนขึ้นโดยอมรสิงห์ในศตวรรษที่ 4 ด้วยคำศัพท์ประมาณ 10,000 คำ สำหรับพจนานกรมของญี่ปุ่นตามที่บันทึกในพงศาวดารนั้น พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นเล่มแรกคือพจนานุกรมศัพท์ภาษาจีนฉบับที่หายสาปสูญ พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นที่เก่าแก่ที่สุดที่มีอยู่คือ ‘Tenrei Banshō Meigi’ เป็นศัพท์ของภาษาจีน ในช่วง ศตวรรษที่ 8 และ 14 ได้มีการรวบรวมพจนานกรมภาษอาหรับขึ้นโดยมีการจัดเรียงคำตามลำดับคล้องจอง เราจะเริ่มเห็นมีการใช้ระบบที่ทันสมัยมากขึ้นในพจนานุกรมเฉพาะทาง เช่น […]

Read More