Call us on 085-489-1204

Home » Article » ภาษารัสเซียควรเรียนหรือไม่ มีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้าง

ภาษารัสเซียควรเรียนหรือไม่ มีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้าง

‘รัสเซีย’ เป็นหนึ่งในประเทศอันมั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น เพชร , ทอง , ทองแดง , เงิน , ทองคำขาว เป็นต้น อีกทั้งยังอุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ขนาดใหญ่ รัสเซีย คือ ผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุด อีกทั้งยังส่ง – ออกน้ำมันเป็นอันดับ 3 ของโลก

ภาษารัสเซีย จัดเป็นภาษาซึ่งมีความสำคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอันดับ 2 รองจากภาษาอังกฤษ เพราะรัสเซียมีบุคคลากรทางวิทยาศาสตร์ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมซอฟต์แวร์ตลอดจนโปรแกรมต่างๆ มากมาย ในปัจจุบันนี้มีผู้ที่สามารถพูดภาษารัสเซียได้มากกว่า 100 ล้านคน และประเทศรัสเซียครอบคลุม 9 โซนเวลาด้วยกัน จึงเป็นประเทศที่มีขนาดกว้างใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยประเทศในเครือสหภาพโซเวียต ซึ่งใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการ และพูดภาษารัสเซีย 270 ล้านคนทั่วโลก

ในปัจจุบันนี้รัสเซียเป็นขั้วมหาอำนาจ อีกด้านซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอเมริกา อีกทั้งยังเป็นผู้มีอำนาจเหนือประเทศในเครือสหภาพโซเวียตเดิม รัสเซียสร้างองค์กรการค้ากับประเทศในกลุ่ม CIS ซึ่งส่งผลทางด้านการค้าต่อประเทศอื่นๆ ในดินแดนแถบนี้ ทั้ง เศรษฐกิจ , การเมือง รวมทั้งการค้าการลงทุน และด้วยความกว้างขวางของอาณาเขต จึงทำให้รัสเซียกลายมาเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลก นักวิเคราะห์พลังงานคาดการณ์ว่า ภายในปี ค.ศ. 2030 ในทวีปยุโรปจะใช้ก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียมากถึง 50%

ในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านภาษารัสเซีย ในประเทศไทยยังคงมีจำนวนน้อยอยู่ โดยในขณะที่ความต้องการของผู้เชี่ยวชาญภาษารัสเซียยังคงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้น ผู้ที่ได้เสาะแสวงหาความรู้ความสามารถทางด้านภาษารัสเซีย จนถึงขนาดสามารถเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศรัสเซียได้ จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสูง ไม่ว่าจะทั้งทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว , งานบริการ ตลอดจนวิชาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ หรือครู โดยถ้านำมาเปรียบเทียบกับสาขาวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ มหาวิทยาลัยซึ่งเปิดสอนภาษารัสเซียยังมีอยู่น้อยมาก

ปัจจุบันประเทศไทยกับรัสเซียมีการเปิดเสรีเรื่อง VISA โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและรัสเซียสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างอิสรเสรี โดยเป็นการช่วยส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวระหว่างกัน จึงทำให้ในปัจจุบันมีชาวรัสเซีย เลือกที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น โดยเมื่อดูจากสถิติปี ค.ศ. 2011 ชาวรัสเซียเลือกที่จะเดินทางเข้ามาพักผ่อนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ถึง 195%

โดยชาวรัสเซียส่วนใหญ่ ยึดถือความเป็นชาตินิยม มีความเป็นอนุรักษ์นิยมค่อนข้างสูง ทำให้ชาวรัสเซียส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษาของตนเอง อีกทั้งยังมีความรู้ภาษาอังกฤษไม่มาก เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าชาวรัสเซีย จึงจำเป็นต้องใช้ล่ามภาษาเพื่อสร้างการสื่อสารระหว่างกันขึ้น เพราะฉะนั้น เพื่อเจาะเข้าถึงตลาดลูกค้าชาวรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นจะต้องใช้ผู้มีความรู้อย่างเจาะลึกทางภาษา การที่จะเข้าถึงใจลูกค้าในกลุ่มนี้ จึงจำเป็นต้องเข้าใจระบบการทำงาน , วัฒนธรรม รวมทั้งบริบททางสังคมของชาวรัสเซียเป็นอย่างดี